Privacyverklaring Lijn2

Versie: 1.4
Maart 2022

1. Introductie

Lijn2 BV (“Lijn2), gevestigd in Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17244028, biedt de Saas-producten Turfmaster, Taskmaster en QualityMaster als dienst (de “Dienst”) aan klanten. Hierbij verwerkt Lijn2 persoonsgegevens.

Lijn2 hecht veel belang aan een goede omgang met persoonsgegevens en daarom verwerken en beveiligen wij de persoonsgegevens zorgvuldig.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden we dit doen en op basis van welke juridische gronden. We raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, aangezien deze van toepassing is op alle gebruikers van de Dienst.

2. Informatie over gegevensverwerking door Lijn2

2.1 De Dienst en de daarbij vastgelegde gegevens

In de levering van de dienst is Lijn2 verwerker, en de organisatie waaraan de Dienst wordt geleverd de verwerkingsverantwoordelijke.

Als uw organisatie de Dienst afneemt, verstrekt u aan Lijn2 van iedere gebruiker de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam (door de organisatie zelf te kiezen; meestal Voor- en Achternaam)
 • Emailadres
 • Afdeling en/of Team (optioneel)
 • De rol en de autorisaties in de applicatie

Tijdens het gebruik van de Dienst verwerkt Lijn2 van gebruikers:

 • Datum en tijd van inloggen en uitloggen
 • Datum en tijd van mutaties, waaronder aanmaken, verwijderen, muteren van cases, gebruikers, autorisaties, data-exports en projectinrichting

De Dienst is een zogenaamde no-code software die u als organisatie zelf inricht qua vast te leggen informatie en persoonsgegevens. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Interne informatie over bedrijfsprocessen of de afhandeling ervan
 • Gegevens van of over klanten van uw organisatie

Het kan hierbij gaan om uiteenlopende persoonsgegevens. De begrenzing hiervan ligt in bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, die bij wet verboden zijn om te verwerken (tenzij uw organisatie voldoet aan strenge eisen)

2.2 Cookies

Voor het goed functioneren van de Dienst zijn cookies noodzakelijk. Voor meer informatie over cookies op de website verwijzen wij u naar onsCookiebeleid.

2.3 Doeleinden en grondslagen de Dienst

Lijn2 verwerkt de genoemde persoonsgegevens om:

 • Gebruikers in te laten loggen en te authenticeren
 • Gebruikers de juiste bevoegdheden en toegang tot informatie te geven
 • Het realiseren van de doelen van de organisatie met het gebruik van de Dienst mogelijk te maken
 • Support op de Dienst te kunnen leveren
 • De levering van de dienst te kunnen monitoren en/of auditten
 • Gebruikers te informeren over wijzigingen in de Dienst. Wij zullen dit in relatie tot de aard van de informatie beperken tot een zo klein mogelijk deel van de gebruikers.
 • Daar waar gebruik wordt gemaakt van een nieuwsbrief, hebben gebruikers onder iedere nieuwsbrief de mogelijkheid om zich daarvoor af te melden.

2.4 Support en/of klachten

Indien de gebruiker ondersteuning bij het gebruik de Dienst aanvraagt, en/of daarover klachten meldt, verwerkt Lijn2 de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres en/of telefoonnummer
 • Organisatie

Lijn2 zal de persoonsgegevens verwerken voor :

 • support aan de gebruiker(s)
 • (geanonimiseerde) reporting en analyse ter verbetering van de Dienst

2.5 Bewaartermijn

De bewaartermijn van gegevens spreekt Lijn2 per organisatie af in een verwerkersovereenkomst. De termijn kan worden gesteld op een maximale ouderdom van vastgelegde gegevens (via maandelijkse verwijderscripts), of op een bepaalde termijn na beëindiging van de overeenkomst voor gebruik.

Het bovenstaande geldt niet indien Lijn2 een verplichting heeft om gegevens te bewaren vanwege een wettelijke verplichting of vanwege gerechtvaardigde zakelijke belangen van Lijn2, zoals verweer tegen een rechtsvordering.

2.6 Contactformulieren op websites van Lijn2

Op onze websites staan contactformulieren. Via deze formulieren ontvangen wij:

 • Commerciële vragen met vragen en demoverzoeken t.a.v. de Dienst
 • Supportvragen

De gegevens data die u in de formulieren opgeeft, komen via mail terecht in de mailaccounts van Lijn2. De gegevens verwerken wij voor het doel van uw aanvraag. Lijn2 bewaart deze emailberichten vijf jaar.

2.7 Sollicitaties

Als u solliciteert bij Lijn2, verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van het sollicitatieproces. Dit betreft de door u verstrekte gegevens en de eventuele notities naar aanleiding van sollicitatiegesprekken. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met de betrokkenen in het sollicitatieproces en zullen na afronding van de procedure binnen vier weken worden verwijderd.

2.8 Prospects en klanten van de Dienst

Van (potentiële) klanten worden beperkte persoonsgegevens verwerkt. Dit betreft contactgegevens en betaalgegevens. Deze gegevens verwerkt Lijn2 omdat zij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. De gegevens
worden verwijderd als Lijn2 deze niet meer nodig heeft en Lijn2 geen wettelijke
verplichting heeft om de gegevens te bewaren.

2.9 Testimonials

Testimonials plaatst Lijn2 alleen met expliciete toestemming van de organisatie. Als u uw testimonial wilt aanpassen of verwijderen, kunt u dit melden via het contactformulier op onze websites.

3. Deling met derden

Lijn2 deelt gegevens die u aan ons heeft verstrekt alleen met andere partijen wanneer dit nodig is in het kader van de Dienst, de uitvoering van de overeenkomst met u of uw organisatie, en/of wanneer een dergelijke overdracht van gegevens wettelijk verplicht is.

4. Uw eigen grip op uw gegevens

4.1 Uw privacyrechten m.b.t. webformulieren

Als u een webformulier op één van de websites van Lijn2 gebruikt, kunt u ons uw persoonsgegevens verstrekken. U kunt de volgende privacyrechten uitoefenen door contact op te nemen via info@lijn2.nl:

 • informatie opvragen over uw door ons bewaarde persoonsgegevens
 • verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die Lijn2 bewaart
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • verzoeken dat correctie van uw persoonsgegevens

Lijn2 zal binnen een week reageren op uw verzoek, en u informeren over de afhandeling(stermijn). We kunnen uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren.

4.2 Uw privacy als gebruiker binnen een organisatie die de Dienst afneemt

Voor uitoefening van uw privacyrechten als gebruiker binnen de applicatie die uw organisatie als Dienst afneemt, neemt u contact op met de daarvoor aangewezen personen binnen uw organisatie.

Als Verwerker neemt Lijn2 alleen verzoeken in behandeling op expliciete aanvraag door de Verwerkingsverantwoordelijke.

4.3. Beveiliging en certificering

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Lijn2 heeft een adequate informatiebeveiligingsinrichting, en werkt voor de hosting en data-opslag voor levering van de Dienst uitsluitend samen met partners met ISO27001 certificering.

4.4 Contactgegevens

Heeft u een vraag, een verzoek of een klacht? Neem dan contact via info@lijn2.nl, of benader ons via de contactpersoon van uw organisatie.

4.5 Functionaris gegevensbescherming (FG)

De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via info@lijn2.nl

4.6 Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Mocht u van mening zijn dat wij de AVG niet (volledig) naleven wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

4.7  Herziening van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Over wijzigingen informeren wij u via onze website en via onze nieuwsbrief. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de
hoogte bent van eventuele wijzigingen.